Thi công cửa lưới chống muỗi xếp xích và cuốn lên tại căn hộ anh Trí, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Ngày nay, cửa lưới chống muỗi và côn trùng được nhiều gia đình, tổ chức xã hội quan tâm. Với giải pháp phòng chống muỗi bảo vệ sức khoẻ gia đình, phòng chống các bệnh truyền nhiễm. Cửa lưới là giải pháp mang tính lâu dài. Được nhiều khách hàng lựa chọn. Alo House cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng 

Facebook

×
  BENCHMARKS  
Loading Time: Base Classes  0.0097
Controller Execution Time ( Post / Index )  0.0523
Total Execution Time  0.0620
  MEMORY USAGE  
10.13M bytes
  CLASS/METHOD  
post/index
  URI STRING  
can-ho
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  oilnaryihosting_alohousevn (post:$db)   QUERIES: 22 (0.0036 )  (Hide)
0.0004   SHOW TABLES FROM `oilnaryihosting_alohousevn
0.0000   SELECT *
FROM `cle_users_metadata`
WHERE `object_id` = 1
AND `meta_key` = 'capabilities' 
0.0004   SELECT *
FROM `cle_categories`
WHERE `public` = 1
AND `slug` = 'can-ho' 
0.0002   SELECT `id`
FROM `cle_categories`
WHERE `lft` >= '6'
AND `rgt` <= '7'
ORDER BY `order
0.0006   SELECT `cle_relationships`.`category_id`, count( DISTINCT object_id ) as count
FROM 
`cle_relationships`
JOIN `cle_postON `cle_relationships`.`object_id` = `cle_post`.`id`
WHERE `public` = 1
AND `trash` = 0
AND `cle_relationships`.`object_type` = 'post'
AND `cle_relationships`.`category_idIN('3')
GROUP BY `cle_relationships`.`category_id
0.0000   SELECT `id`
FROM `cle_categories`
WHERE `lft` >= '6'
AND `rgt` <= '7'
ORDER BY `order
0.0005   SELECT `cle_post`.*
FROM `cle_post`
JOIN `cle_relationshipsON `cle_relationships`.`object_id` = `cle_post`.`id`
WHERE `public` = 1
AND `trash` = 0
AND `cle_relationships`.`object_type` = 'post'
AND `cle_relationships`.`category_idIN('3')
GROUP BY `cle_post`.`id`
ORDER BY `cle_post`.`order`, `cle_post`.`createddesc
 LIMIT 10 
0.0002   SELECT `cle_categories`.`id`, `cle_categories`.`name`, `cle_categories`.`slug`
FROM `cle_categories`
WHERE `public` = 1
AND `lft` <= '6'
AND `rgt` >= '7'
ORDER BY `level
0.0001   SELECT *
FROM `cle_relationships`
WHERE `category_id` = 'main-nav'
AND `object_type` = 'menu' 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_relationships`
WHERE `category_id` = 'menu-mobile'
AND `object_type` = 'menu' 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_group`
WHERE `id` = '7' 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `menu_id` = '7'
AND `parent_id` = 0
ORDER BY 
`order`, `createddesc 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '56'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '57'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '58'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '59'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0000   SELECT *
FROM `cle_menu`
WHERE `parent_id` = '60'
AND `menu_id` = '7'
ORDER BY `order`, `createddesc 
0.0000   SELECT `cle_categories`.`id`, `cle_categories`.`name`, `cle_categories`.`slug`
FROM `cle_categories`
WHERE `public` = 1
AND `lft` <= '6'
AND `rgt` >= '7'
ORDER BY `level
0.0000   SELECT `id`
FROM `cle_categories`
WHERE `lft` >= '6'
AND `rgt` <= '7'
ORDER BY `order
0.0005   SELECT `cle_post`.*
FROM `cle_post`
JOIN `cle_relationshipsON `cle_relationships`.`object_id` = `cle_post`.`id`
WHERE `public` = 1
AND `trash` = 0
AND `post_type` = 'post'
AND `cle_relationships`.`object_type` = 'post'
AND `cle_relationships`.`category_idIN('3')
GROUP BY `cle_post`.`id`
ORDER BY `order`, `createddesc
 LIMIT 5 
0.0000   SELECT `id`
FROM `cle_categories`
WHERE `lft` >= '6'
AND `rgt` <= '7'
ORDER BY `order
0.0004   SELECT `cle_post`.*
FROM `cle_post`
JOIN `cle_relationshipsON `cle_relationships`.`object_id` = `cle_post`.`id`
WHERE `public` = 1
AND `trash` = 0
AND `post_type` = 'post'
AND `status` = 1
AND `cle_relationships`.`object_type` = 'post'
AND `cle_relationships`.`category_idIN('3')
GROUP BY `cle_post`.`id`
ORDER BY `order`, `createddesc
 LIMIT 5 
  DUPLICATE QUERIES: oilnaryihosting_alohousevn (post:$db)  
[4]  SELECT `id` FROM `cle_categories` WHERE `lft` >= '6' AND `rgt` <= '7' ORDER BY `order`
[2]  SELECT `cle_categories`.`id`, `cle_categories`.`name`, `cle_categories`.`slug` FROM `cle_categories` WHERE `public` = 1 AND `lft` <= '6' AND `rgt` >= '7' ORDER BY `level`
  HTTP HEADERS  (Show)
  SESSION DATA  (Show)
  CONFIG VARIABLES  (Show)